No product at this time

REKLAMAČNÍ ŘÁD
pro
velkoobchodní internetový obchod sanctbernhard.cz, sanctbernhard.sk


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1.1) T
ento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti KLASIK ČR spol. s r. o., se sídlem Tlapákova 1297/11, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 26875896, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 28929 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.sanctbernhard.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


II. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE
(
2.1.) Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

(
2.2) Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že bylo při jeho dodání v odpovídajícím množství, hmotnosti a jakosti. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu nebo v návodu připojenému ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

(2.3) Volbu způsobu reklamace má kupující. V případě výskytu vady zboží může kupující předložit prodávajícímu reklamaci a požadovat:

a) výměnu za nové zboží,

b) opravu (doplnění chybějícího zboží),

c) přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupení od smlouvy.

(2.4) Kupující má právo odstoupit od smlouvy jen tehdy, pokud má zboží podstatnou vadu. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(2.5) Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího není možná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. Není-li výměna nebo doplnění chybějícího zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Pokud kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

(
2.6) Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny určené k přijímání reklamací. Pokud je v potvrzení o právech z vad (záručním listě) uvedena třetí osoba určená k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatňuje kupující reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy. Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží (např. kabely pro spuštění). Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to zejména předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury), kopie potvrzení o právech z vad (záručního listu) nebo jiným věrohodným způsobem. Kupující není povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu originál dokladu o zakoupení zboží (fakturu), originál potvrzení o právech z vad (záruční list), původní obal zboží ani návod k použití. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby bylo zboží dodáno k reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

(
2.7) Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace bezodkladně, ve složitějších případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. 

Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

a) nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

(
2.8) Po zaslání reklamovaného produktu přepravní společností, je kupujícímu zasláno prodávajícím potvrzení o převzetí reklamovaného zboží ihned prostřednictvím e-mailu.

(
2.9) Při reklamaci je třeba předložit následující:

a) Vaše kontaktní údaje;
b) kopii dokladu o zakoupení zboží (fakturu) nebo jiný doklad prokazující zakoupení zboží;
c) popis závady (např. včetně fotografií);
d) samotné zboží (drobné zboží je nutné doručit, u velkého zboží Vás budeme kontaktovat a navrhneme Vám způsob přepravy zboží.

(
2.10) Kupující je o vyřízení reklamace informován e-mailem. V případě absence e-mailové schránky je kupující kontaktován telefonicky, případně SMS zprávou. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit podle. Náklady spojené se zasláním výrobku prodávajícímu jsou v případě oprávněné reklamace kupujícímu uhrazeny v plné výši. 

III. DORUČOVÁNÍ
(
3.1) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování KLASIK ČR, DUMBYLINEK, Dukelských hrdinů 91, 563 01 Lanškroun, adresa pro doručování elektronické pošty: info(@)sanctbernhard.cz.


T
ento Reklamační řád je platný ode dne 01.04.2023 do odvolání. Verze CZ23VO0103. Revize 01.04.2023.