No product at this time

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro
velkoobchodní internetový obchod sanctbernhard.cz, sanctbernhard.sk


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1.1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KLASIK ČR spol. s r. o., se sídlem
Tlapákova 1297/11, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 26875896, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 28929 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.sanctbernhard.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

(1.2) Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.
sanctbernhard.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího vystupuje jako spotřebitel, neboť webové stránky www.sanctbernhard.cz jsou určeny výlučně k velkoobchodnímu prodeji a prodeji právnickým osobám.

(1.3) Pro fyzickou nebo právnickou osobu, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a pro stát, státní organizace či samosprávnou územní jednotku (dále jen „kupující podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – se práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustan
ovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník.

(1.4) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

(1.5) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

(1.6) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

(1.7) Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET
(2.1) Na základě registrace
a schválení kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, avšak za ceny uvedené bez slevových pásem.

(2.2) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

(2.3) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

(2.4) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

(2.5) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
(3.1) Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny
bez daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

(3.2) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

(3.3) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží především co do typu, množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

(3.4) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

(3.5) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

(3.6) Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

(3.7) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu;
staly se nespolehlivými plátci, jsou v úpadku, či na ně byl podán návrh na prohlášení konkurzu.

(3.8) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

(3.9) Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží na webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační. Kupní smlouva proto neobsahuje dohodu smluvních stran na konkrétní lhůtě k dodání zboží.

(3.10) Pro tento obchodní vztah neplatí následující ustanovení o odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě a ostatní ustanovení pro spotřebitelské smlouvy.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
(4.1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2800097815/2010 (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, pokud to prodávající nabízí;
bezhotovostně platební kartou, pokud to prodávající nabízí;
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou pokud to prodávající nabízí.

(4.2) Vedle kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cenou se pro účely této smlouvy považuje cena za dodané zboží. Náklady spojené s dodáním zboží a jeho balným nejsou součástí kupní ceny, ale příslušenstvím. Pro případ odstoupení od kupní smlouvy kupující hradí vniklou škodu prodávajícímu spočívající v nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

(4.3) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

(4.4) V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

(4.5) Prodávající je oprávněn, v případě bezhotovostní úhrady zboží, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

(4.6) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

(4.7) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

(4.8) Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

(4.9) Pokud prodávající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy přenechává kupujícímu dárek, je tím mezi smluvními stranami uzavřena darovací smlouva, jejíž platnost a účinnost je přímo závislá na kupní smlouvě. Darovací smlouva obsahuje rozvazovací podmínku, podle které zaniká současně se zánikem kupní smlouvy, zejména pokud kupující využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy. Po zániku darovací smlouvy je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat, aby mu vrátil ve lhůtě stanovené společně s vráceným zbožím také přenechaný dárek a není-li toho schopen, aby mu zaplatil hodnotu dárku odpovídající běžné ceně stejného zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu a nenabízí-li prodávající toto zboží k prodeji, potom běžné ceně stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase.

(4.10) Prodávající je oprávněn ve výjimečných případech požadovat po kupujícím úhradu zálohy na budoucí plnění, a to v následujících případech:

objednávka zboží, které není běžně skladem u prodávajícího (atypické zboží,...);
objednávka zboží upravovaného dle požadavků kupujícího.

Pokud kupující se zálohou nebude souhlasit je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

(4.11) Záloha poskytnutá kupujícím na úhradu kupní ceny je v případě neuzavření kupní smlouvy nevratná. Pro tento případ propadá ve prospěch prodávajícího jako smluvní pokuta. Kupující bere na vědomí, že pokud bude požadovat po uhrazení zálohy odstoupit od kupní smlouvy je uhrazená záloha nevratná.

(4.12) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce či registraci.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
(5.1) Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

(5.2) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než
týden.
(5.3) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

(5.4) Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Pokud je kupující nejméně třicet (30) dnů v prodlení s vrácením zboží, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

(5.5) Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží od kupujícího zpět k prodávajícímu.

(5.6) V případě, že není vrácené zboží osobně předáno prodávajícímu, je kupující odpovědný za škody způsobené při přepravě. Mechanické poškození zásilky i vlivem přepravy zboží k prodávajícímu nebude předmětem odstoupení od smlouvy a zboží nebude převzato nebo vráceno na náklady kupujícího. V případě zaslání zboží prostřednictvím České pošty vyřizuje reklamaci poškozeného zboží odesilatel (prodávající zajistí pouze nezbytnou součinnost – Obchodní podmínky přepravce). Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího formou poštovní zásilky Doporučeně (vhodných způsobem) tak, aby zboží bylo chráněno proti poškození. Z tohoto důvodu prodávající doporučuje kupujícímu  Kupující není oprávněn a prodávající povinen převzít zásilku v rámci odstoupení, která byla zaslána formou dobírky na adresu prodejce.

(5.7) Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím podle je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

(5.8) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

(5.9) Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy a vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat po kupujícím náhradu za poškozený obal, který bude nucen k výrobku znovu pořídit. Toto ustanovení platí pro poškození obalu nutného k transportu zboží (polystyreny) nebo obalu, který je současně marketingovou prezentací výrobku (barevné obaly s foto výrobku nebo dárkové kazety, pečeti, uzávěry). Zjevně se tedy jedná o obal, který je možno považovat jako nedílnou součást výrobku a bez něho není možné uskutečnit další prodej. Nejedná se o vnější fólie, které je nutno pro rozbalení odstranit. Kupující má právo vrátit použitý výrobek. Zároveň pokud však bude vrácen použitý výrobek nebo mechanicky poškozený má prodávající nárok na náhradu této chybějící hodnoty nového zboží v penězích. Případně veškeré náklady související s uvedením zboží do původního stavu (vyčištění, oprava výrobku, nový obal). U méně hodnotného zboží mohou však tyto náklady překročit původní kupní cenu. Strany mají povinnost vrátit si plnění v takové výši, v jaké bylo poskytnuto při uzavření kupní smlouvy. Výše uvedené náklady spojené s vrácením zboží nemají vliv na právo prodávajícího na náhradu škody způsobené s vrácením poškozeného zboží.

(5.10) Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží vyplývají ze skutečně vzniklých nákladů, které vznikly prodávajícímu v důsledku uvedení vráceného zboží do původního (prodejního) stavu. Kupující má právo dotázat se prodávajícího dopředu na případné náklady spojené s uvedením zboží do prodejního stavu.

(5.11) Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody a to zejména pokud se snížila hodnota vráceného zboží anebo je zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno či musel vynaložit náklady na obnovení jeho prodejních vlastností,
popřípadě na škodu způsobenou tím, že Prodávající vynaložené náklady s odesláním zásilky a dopravních nákladů.

(5.12) Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

(5.13) Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;
b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;
c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;
d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;
e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;
f) pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím;
g) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;
h) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas;
i) vyskytly se okolnosti, které činí vzniklý smluvní vztah zjevně a nepřiměřeně nevýhodný pro kteréhokoliv účastníka.

(5.14) Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení (prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – distanční způsob) oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zánik smlouvy nebo odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení nákladů spojených s vrácením zboží, nároků na náhradu vzniklé škody, nároků na úroky z prodlení a nároků na smluvní pokuty, neboť tato ustanovení jsou plně oddělitelná od kupní smlouvy a trvají i po zániku kupní smlouvy.

(5.15) Zánikem kupní smlouvy bez dalšího zaniká také případná darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami.

(5.16) Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v čl. 5.13 písm. f), písm. g) nebo písm. h), je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
(6.1) Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených prodávajícím. Pokud se prodávající na základě zvláštního požadavku kupujícího dohodne s kupujícím na jiném způsobu dodání zboží, než který prodávající aktuálně nabízí, nese kupující od okamžiku, kdy prodávající předá zboží k přepravě, nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

(6.2) Kupující podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné zjevné vady zboží. Pokud kupující podnikatel zjistí zjevné vady zboží, je povinen to okamžitě oznámit prodejci nebo přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží okamžitě po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, tj. zejména skryté vady zboží, je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od zjištění vad zboží.

(6.3) Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, a náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží zdarma.

(6.4) Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.


VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE
(7.
1) Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

(7.
2) Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že bylo při jeho dodání v odpovídajícím množství, hmotnosti a jakosti. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu nebo v návodu připojenému ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

(7.3) Volbu způsobu reklamace má kupující. V případě výskytu vady zboží může kupující předložit prodávajícímu reklamaci a požadovat:

a) výměnu za nové zboží,

b) opravu (doplnění chybějícího zboží),

c) přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupení od smlouvy.

(7.4) Kupující má právo odstoupit od smlouvy jen tehdy, pokud má zboží podstatnou vadu. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(7.5) Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího není možná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. Není-li výměna nebo doplnění chybějícího zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Pokud kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

(7.
6) Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny určené k přijímání reklamací. Pokud je v potvrzení o právech z vad (záručním listě) uvedena třetí osoba určená k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatňuje kupující reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy. Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží (např. kabely pro spuštění). Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to zejména předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury), kopie potvrzení o právech z vad (záručního listu) nebo jiným věrohodným způsobem. Kupující není povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu originál dokladu o zakoupení zboží (fakturu), originál potvrzení o právech z vad (záruční list), původní obal zboží ani návod k použití. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby bylo zboží dodáno k reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

(7.
7) Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace bezodkladně, ve složitějších případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. 

Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

a) nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

(7.
8) Po zaslání reklamovaného produktu přepravní společností, je kupujícímu zasláno prodávajícím potvrzení o převzetí reklamovaného zboží ihned prostřednictvím e-mailu.

(7.
9) Při reklamaci je třeba předložit následující:

a) Vaše kontaktní údaje;
b) kopii dokladu o zakoupení zboží (fakturu) nebo jiný doklad prokazující zakoupení zboží;
c) popis závady (např. včetně fotografií);
d) samotné zboží (drobné zboží je nutné doručit, u velkého zboží Vás budeme kontaktovat a navrhneme Vám způsob přepravy zboží.

(7.
10) Kupující je o vyřízení reklamace informován e-mailem. V případě absence e-mailové schránky je kupující kontaktován telefonicky, případně SMS zprávou. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit podle. Náklady spojené se zasláním výrobku prodávajícímu jsou v případě oprávněné reklamace kupujícímu uhrazeny v plné výši. 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
(8.1) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

(8.2) Kopírování, upravování nebo užívání textů, fotek, filmů, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků prodávajícího, včetně jeho webové stránky nebo jejích částí bez souhlasu prodávajícího je zakázáno. Prodávající je oprávněn svá práva k předmětům duševního vlastnictví vymáhat podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, v platném znění a podle § 2976 a násl. o nekalé soutěži podle Občanského zákoníku.

(8.3) Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

(8.4) Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

(8.5) Kupující bere na vědomí, že informace uvedené na webových stránkách přebírá prodávající od třetích osob, a proto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby. Informace uvedené na webových stránkách se týkají jednotlivých modelových řad zboží, přičemž mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem mohou být odlišnosti v nepodstatných detailech, příslušenství nebo ve vzhledu zboží.

(8.6) Prodávající neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů a záruk, které nad rámec právních předpisů poskytují třetí osoby. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

(8.7) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

(8.8) Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

(8.9) V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla zaviněním prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech odpovídá prodávající za škodu do výše typické škody, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

(9.1) Prodávající jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:


Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

(9.2) Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

(9.3) Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

(9.4) Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování zákazníka.

(9.5) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

(9.6) Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

(9.7) V případě, že kupující hradí svou objednávku platební kartou, dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných v rámci silného ověření, na základě regulace Evropské unie s názvem PSD2 (Payment Service Directive), která přinesla změny v oblasti bezpečnosti a sjednocení plateb v rámci EU. Jako součást regulace byla vydána technická specifikace RTS (Regulatory Technical Standards) k posílení úrovně bezpečnostní ochrany a redukce objemu finančních podvodů. Klíčovým požadavkem je tzv. SCA, což je označení pro požadavek na silné ověření uživatelů, tedy zákazníků, při platbách na dálku. V tomto duchu budou potřebné údaje poskytnuty vašemu vydavateli platební karty.


X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
(10.1) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

(10.2) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. DORUČOVÁNÍ
(11.1) Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

(11.2) Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud se odesílateli nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud se odesílatel jiným způsobem nedozví o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(12.1) Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla prodávajícího.

(12.2) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info(@)
sanctbernhard.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

(12.3) Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

(12.4) Registrací kupujícího na webové stránce nebo uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami i s dodacími podmínkami a platebními podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami, dodacími podmínkami a platebními podmínkami prodávajícího není možné.

(12.5) Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu, dále jsou odeslány zákazníkovi v PDF souboru elektronickou poštou při potvrzení objednávky, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

(12.6) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

(12.7) Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.

(12.8) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

(12.9) Pokud kterékoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

(12.10) Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

(12.11) Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy kupující zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

(12.12) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

(12.13) Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

(12.14) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dukelských hrdinů 91, PSČ 563 01 Lanškroun, adresa pro doručování elektronické pošty: info(@)sanctbernhard.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 01.04.2023 do odvolání. Verze CZ23VO0103. Revize 01.04.2023.